Monthly Archives: November 2013

Mag het of mag het niet?

Mag het of mag het niet?

Er zijn zeven teksten in de Bijbel die gaan over homoseksualiteit. Over hoe deze teksten te interpreteren bestaan verschillende opvattingen. Er zijn christenen die geloven dat deze teksten niet gaan over liefdevolle en gelijkwaardige homorelaties. Anderen zijn er juist van overtuigd dat de Bijbel in krachtige bewoordingen elke seksuele relatie tussen mensen van hetzelfde geslacht afwijst. Op internetforums discussiëren christenen hierover. Dat gaat er vaak fel aan toe. Of deze discussies zin hebben, betwijfel ik. Het is alsof beide partijen zich ingraven in hun loopgraven om vanaf een veilige afstand argumenten op elkaar af te vuren.

Als mensen gesprekken hebben bij Different Vlaanderen gaat het vrijwel nooit over de vraag “Mag het of mag het niet?” Dat zegt waarschijnlijk iets over de mensen die bij Different Vlaanderen aankloppen. De meeste van hen willen geen relatie met iemand van het eigen geslacht aangaan omdat ze ervan overtuigd zijn dat God een andere weg met hen voorheeft. Dat betekent niet altijd dat het ook lukt om te leven volgens die overtuiging. Maar de vraag of het wel of niet mag is geen issue voor hen. Ze zijn tot deze overtuiging gekomen niet (alleen) door verstandelijke redenaties. Het is hen ook niet door anderen opgelegd. Het is een overtuiging die van binnenuit komt.

Mensen ontdekken hun weg dus niet louter op basis van wat ze weten met hun verstand. Het heeft meer met ons hart te maken. God verbindt zich met ons, dan gebeurt er iets van binnen. Of zoals de Bijbel het verwoordt: de Heilige Geest overtuigt mensen.

Er zijn christenen die vinden dat het vooral van belang is om de teksten in de Bijbel over homoseksualiteit luid en duidelijk te verkondigen. Om daarmee duidelijk te maken dat het niet mag. Dat brengt echter een aantal risico’s met zich mee.

In het verleden heeft de kerk de boodschap gecommuniceerd dat homoseksualiteit symbool staat voor het grootste kwaad. Of de boodschap van de kerk is vaak zo geïnterpreteerd. Het zal niet de enige reden zijn, maar het heeft bijgedragen aan een zwijgcultuur waardoor homoseksuele mensen in een isolement terechtkwamen. Nog steeds is homoseksualiteit in sommige kringen een taboeonderwerp. Mensen die hiermee te maken hebben het gevoel genegeerd te worden.

Een ander risico is dat christenen een onvolledig, en daarmee een onjuist beeld geven van wie God is. De vader in de gelijkenis van de verloren zoon staat op de uitkijk, hij heet zijn zoon welkom en heeft het niet over wat hij mispeuterd heeft. Zo is God. In hoe en wat we communiceren naar anderen toe mag genade nooit ontbreken.

Een derde risico is dat het relationele aspect onder druk kan komen te staan. God is een God van relaties. Hij verbindt zich aan mensen met de meest uiteenlopende achtergronden. Toen Jezus op aarde was, trad Hij in relatie met mensen. Hij bereikte harten van mensen, niet slechts hoofden. Het ging vaak om mensen die afgeschreven waren door de godsdienstige elite van die tijd omdat ze niet voldeden aan de normen. Jezus was radicaal, toch was Hij geliefd bij deze mensen. Als we Jezus willen navolgen is het niet voldoende Bijbelteksten te citeren; laten we ons hart openen voor de persoon die op onze weg komt.

4 Responses to Mag het of mag het niet?

 1. Jan Karreman says:

  Beste Reitze, wat heb je wederom een duidelijke uitnodiging geschreven. Ik hoop dat hij veel gelezen zal worden. En zal daar zelf mijn bijdrage in leveren.
  Dubbele Shalom // Jan

 2. Mantels Freddy says:

  Je hart openen voor de persoon die voor je staat. Dat is inderdaad de gezindheid van Christus. Hij heeft zijn hart geopend voor mij en zijn liefde is vol van aanvaarding. Dat is de derde weg. De smalle weg van het open hart, die leidt naar het leven.

 3. Philip Rousselle says:

  Johannes 3:16-21

  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat IEDEREEN DIE IN HEM GELOOFT niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.’

 4. Josiah Soetaert says:

  Iedereen weet dat homoseksualiteit een gevolg is van de zondeval, en dat dit niet naar het hart van God is. Maar dit wil niet zeggen dat iemand die homoseksueel getrouwd is veroordeeld zal worden. We zien duidelijk dat God rekening houdt met de gebrokenheid van de wereld, zoals bijvoorbeeld ons voedsel. (na de zondvloed, duidelijke verandering)

  Ik denk dat veel eerder de vraag telt: hoe bouwen we aan het Koninkrijk van God? Waarbij veel meer van belang is hoe ons hart is ten opzichte van God en onze medemens (Matteüs 22:36-40), en zijn de vruchten van Heilige Geest (Galaten 5:22-26) in ons leven?
  Als wij als christen naar buiten komen met een standpunt tegen homohuwelijken, hoe gaan we ooit die groep mensen bereiken? Hoe gaan we ooit de liefde van God kunnen delen?

  We kunnen staan in elke protest tegen van alles en nog wat, maar als we geen oplossing bieden hebben we geen recht van spreken. En ik denk dat we veel meer resultaat gaan behalen als we die mensen kunnen bereiken en dat ze God leren kennen zodat de Heilige Geest hen kan leiden in hun leven (wat voor weg dat dan ook mag zijn…).

Leave a reply

Quote v.d. week

“I think my job is to make the grace of an invisible God, visible wherever I go.”

Vertaling: “Ik denk dat het mijn taak is om de genade van een onzichtbare God, zichtbaar te maken waar ik ook ga.”

Bron: Mindful Christianity Today