Monthly Archives: May 2014

Jong, niet hetero

Jong, niet hetero

Je bent homo en bent opgegroeid in een evangelisch gezin. Hoe kijk jij aan tegen jouw toekomst? Kun je homo zijn en Jezus volgen? Moet je je gevoelens verborgen houden of doe je er juist goed aan je te outen? Mag je als christen een relatie beginnen met iemand van je eigen geslacht of is het de bedoeling dat je voor de rest van je leven alleen blijft? En wat doe je met al die tegenstrijdige geluiden die je opvangt rond dit onderwerp?

Veel mensen denken dat er twee routes zijn.

Je kunt vanaf vandaag je best gaan doen om een hele goede christen te worden. Het risico is dat je het ziet als een manier om te ontsnappen aan wat je voelt.
Je kunt ook alles wat je thuis of in de kerk hebt gehoord over wat de Bijbel zegt over homoseksualiteit overboord gooien en gaan doen wat je gevoel je ingeeft.

De eerste route sluit aan bij wat de kerk van je verwacht. Maar draait christen-zijn wel echt om ‘je best doen’? En wat als blijkt dat na verloop van tijd je homoseksuele gevoelens onveranderd zijn?

Ik begrijp de keuze voor de tweede route. Laten we eerlijk zijn: de manier waarop sommige mensen hun christen-zijn beleven is niet aantrekkelijk. Jezus volgen betekent vaak je houden aan een bepaalde gedragscode. Het lijkt alsof het alleen maar draait om wat allemaal niet mag. Vrijheid is ver te zoeken.

Er zijn twee dingen die ik zelf als belangrijk heb ervaren. Misschien helpt het je vooruit.

1.
Heb jij het gevoel dat er mensen om je heen zijn die vinden dat je homoseksuele gevoelens er niet mogen zijn? Weet dan dat je oké bent. Je zult mensen tegenkomen die geen houding weten te geven of je zullen afwijzen als jij naar buiten komt met je verhaal. Er zullen er ook zijn die je nemen zoals je bent. Weet dat God van je houdt en je graag ziet. Aanvaard jezelf. Heb respect voor jezelf als de unieke en waardevolle persoon die je bent.

2.
Begin in plaats van allerlei christelijke regeltjes te volgen een relatie met Jezus. Ontdek wat genade is. Luister naar wat Jezus jou wil vertellen. Ga bij Hem in de leer. Laat je geen lasten opleggen die Hij je niet oplegt. Misschien ga je merken dat Jezus volgen er anders uitziet dan jij van tevoren dacht. Het is een avontuur om een vriend te worden van Jezus. Hij neemt je zoals je bent, kent je door en door en begrijpt je. Ook dat je homoseksuele verlangens hebt, begrijpt Hij. Durf vandaag met Hem te leven in het vertrouwen dat Hij je ook morgen de weg zal wijzen.

Om over na te denken:
Lees Mattheüs 11:28-30. Wat zegt Jezus over regels en wat zegt Hij over een relatie met Hem?

Lees hieronder het artikel “Regels of relatie?” over Mattheüs 11:28-30.

One Response to Jong, niet hetero

 1. johan wuestenbergs says:

  Hallo iedereen

  Ik word zo stilaan de persoon die constant reageer op de berichten maar ik voel me er goed bij om mijn ervaringen te delen met jullie.
  Ik heb me ook al in alle bochten gedraaid om zo goed mogelijk als christen te functioneren. Zowel binnen de kerk als in relatie met Jezus. Raar maar waar, de relatie met Jezus gaat makkelijker dan in relatie met de kerk (althans op heden toch).

  Ik heb ondervonden dat ik als volwaardig mens aanvaard word bij Jezus, daarentegen voel ik me als een ‘gehandicapte’ in de kerk. Om maar even een tegenstelling te geven hoe ik die twee dingen ervaar.

  Ik heb in mijn beginjaren gebeden tot Hem om mij te maken zoals Hij het wil en mijn gevoelens voor mannen weg te nemen indien ik dan toch zo ‘gehandicapt’ was. Maar op die drie jaar bidden gebeurde er niks. Gevolg: Ik begon te twijfelen aan mijn oprechte christenheid en ik voelde me steeds verder van God afstaan… God wou me niet veranderen en deed niks.

  Nu, jaren later, begrijp ik waarom. Hoe kon ik nu tot Hem komen ‘zoals ik was’ terwijl ik constant in mijn gebeden vernoemde om mij te veranderen?? God was gewoon aan ‘t wachten tot ik eindelijk tot Hem ging komen ‘zoals ik was’.

  De moment dat ik dat deed, merkte ik Zijn liefde en Zijn genade. De tegenstelling dat mensen willen dat je ‘verandert’ en God die wil dat je komt zoals ik ben, was nu nog groter. De afstand tussen geloof in de kerk en geloof in Hem werd bekender…

  Ik durf zeggen dat mijn relatie met Jezus heel intens en groot is. Sinds ik losgelaten heb dat mijn geaardheid voor God geen probleem is, leef ik vrijer in Hem. Pas op, ik zeg niet dat ik ‘vrij’ van zonde ben, integendeel, ik ben een zondig mens… Ik heb ook mijn woestijnen waar ik geregeld moet doorworstelen en God zij dank, Jezus helpt mij hier steeds door. Maar mijn ergste stribbeling is dat ik heel waakzaam moet zijn dat ik met Hem blijf wandelen en niet mijn geaardheid… En geef toe, wie erkent zich hier niet in??

  Ik ben ervan overtuigd dat onze grootste zorg is dat we allemaal onze relatie met Hem onderhouden want ‘in relatie staan’ betekent toch nog altijd dat het van 2 kanten moet komen, niet?
  Onze relatie met Hem wordt verhinderd door de distels en het onkruid dat omhoog komt waardoor we van Hem weg worden gehouden. Ons werk, ons gezin, onze problemen en ja, onze kopzorgen die we in deze vergane wereld ondervinden…

  Ik hoop bij deze ook weer een bijdrage te leveren in dit artikel, waarin ik mezelf weer een stukje ‘bloter’ heb gesteld voor iedereen die dit leest… Voor de rest wens ik iedereen Gods rijkelijke zegen toe en bid ik dat jullie allemaal mogen ervaren hoe Gods werk in ons allen werkt… Ieder op zijn eigen unieke manier maar zeker niet minderwaardiger 🙂 Amen.

Leave a reply

Regels of relatie?

Regels of relatie?

Homoseksualiteit kan vragen oproepen. Niet in het minst als je zelf homoseksuele gevoelens kent. Hoe ga je daarmee om als je christen bent? Welke keuzes moet je maken? Welke weg kun je gaan?

En wat doe je als verantwoordelijke van een kerk? Zijn homo’s welkom in de kerk? Hoe ondersteun je hen? Wat mag en wat mag niet? Hoe communiceer je dat? Mag je Bijbelse voorschriften opleggen?

In Mattheüs 11:28-30 vond ik een aantal antwoorden. Geen kant-en-klare oplossing, niet een volledig systeem, geen stappenplan. Eerder een richting. Een weg die je kunt bewandelen en waarop je stapsgewijs antwoorden kunt vinden op vragen.

Regels
De religieuze leiders in de tijd van Jezus wisten het wel. Als je je maar houdt aan alle wetten en regels, dan zit je goed. Doe vooral je best om binnen de lijntjes van de wet en de traditie te blijven.

Vertaald naar dit onderwerp. Zorg ervoor dat homo’s zich strikt houden aan de Bijbelse regels en die van wat wij in de kerk gewoon zijn. Zoals een regel uit een kinderliedje: “zo zijn onze manieren”. Of anders uitgedrukt: “doe als wij, dan hoor je erbij”.

Wetten en regels zijn niet per definitie slecht. Kiezen voor de weg van wetten en regels heeft echter nadelen en brengt risico’s met zich mee. Mensen kunnen het gevoel krijgen opgesloten te worden in een systeem. Is dit de vrijheid waarover de Bijbel spreekt? Ten tweede, zonder dat we het doorhebben gaan we lasten dragen die niet te dragen zijn. Daar word je moe van. Dit was de ervaring van de mensen die naar Jezus kwamen luisteren. Vandaar dat Jezus zegt “Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan”. En ten derde, het Nieuwe Testament spreekt over christen-zijn niet in de eerste plaats in termen van een gedragscode maar spreekt over Christus die in ons woont als de bron van leven. Als je je alleen maar richt op regels, ga je voorbij aan dit leven.

Juk
Toen ik nadacht over Mattheüs 11:28-30 vroeg ik me af wat de betekenis was van Jezus’ woorden “neem mijn juk op je”. In de tijd van de Bijbel werd een juk opgelegd aan twee ossen, bijvoorbeeld om een ploeg te trekken. Een zware job. Niet echt aantrekkelijk. Jezus zegt: “mijn juk is zacht en mijn last is licht”.

Ik kwam een tijdje geleden een interessante uitleg tegen. Het beeld van de twee ossen zou duidelijk maken dat je dit juk niet alleen moet dragen. Je draagt het juk samen met Jezus, je vormt een span samen met hem. Deze uitleg spreekt mij aan. Het laat zien hoe het bij Jezus in de eerste plaats draait om een relatie met hem. Maar ook als Jezus dit beeld niet voor ogen zou hebben gehad, andere elementen van de Bijbeltekst wijzen hier ook op. Jezus zegt: “Kom naar mij…”. En: “neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart”. Hem volgen is meer dan zijn onderwijs in praktijk brengen. Het gaat hem om een relatie.

Relatie
“Wat moet ik doen als ik christen ben en homoseksuele verlangens ken?” Bij Jezus gaat het niet in de eerste plaats om ‘doen’ maar om het ingaan op een uitnodiging van Jezus “kom naar mij”. Misschien zit je boordevol vragen. Bij Jezus is het allemaal niet zo complex. Hij biedt zijn vriendschap aan. Hij wil graag een relatie met jou. Hij neemt je zoals je bent. Je moet bij hem niet anders zijn dan je bent. Je moet geen geestelijke activiteiten ondernemen om bij hem in een goed blaadje te komen. En als het gaat om leven volgens de bedoeling van God, misschien ziet dat er wel heel anders uit dan jij je nu voorstelt. Durf je het avontuur aan om een vriend te worden van Jezus? Wil je leren van hem die gezegd heeft dat hij zachtmoedig is en nederig van hart? Luister naar hem en laat je alleen lasten opleggen die hij je oplegt. En hij belooft: “je zult werkelijk rust vinden”.

Hier ligt ook een weg voor verantwoordelijken van een kerk. Wat bied je aan? Een systeem van regels of een relatie? Durf in relatie met de ander te gaan. En ondersteun de ander als hij/zij leert een relatie met Jezus op te bouwen. Echte groei, waar we allemaal naar verlangen, komt niet tot stand doordat we onszelf of anderen allerlei regels opleggen, het is iets wat van binnenuit gebeurt als we in relatie leven met Jezus en met mensen om ons heen.

 

One Response to Regels of relatie?

 1. johan wuestenbergs says:

  Het gaat inderdaad over de ‘relatie’ die wij hebben met Jezus. De relatie is opgebouwd uit liefde. Liefde bestaat echter uit twee geboden die Jezus ons in het nieuwe testament aanreikt (Mat. 22:37-40). Spijtig genoeg zijn wij als mensen geneigd om meer regeltjes en wetjes te maken omdat we zo ZELF alles kunnen controleren en hanteren. Maar dan leggen we ons een zwaar juk op, niet?
  Ik kan mij voorstellen dat dit in kerken ook een probleem is. Onlangs had ik nog een gesprek met een verantwoordelijke binnen een Evangelische gemeenschap en deze zei letterlijk tegen mij dat regels noodzakelijk zijn om een kerk of gemeenschap te sturen en te leiden. Ergens wel begrijpelijk maar anderzijds zo naast de geboden die Jezus ons geeft…
  Ikzelf heb ervaren, in relatie met Hem, dat ik mij ‘vrij’ mag voelen bij Hem. Ik mag komen zoals ik ben en ik mag bij Hem vrijuit spreken over mijn homogeaardheid, zonder mij te schamen… Ik weet dat Hij me ergens begrijpt. Hij heeft tenslotte ook geleefd in het vlees en Hij heeft gezien en ervaren dat de mens verdrukt gaat onder de zonde. Dit kwam toen nog omdat Jezus op aarde was… Hij is toch voor ons aan het kruis gegaan en is waarlijk opgestaan om juist deze last van ons af te nemen??
  Het feit dat ik veel tegenstrijdigheid ervaar tussen mijn relatie met Hem en de relatie met mensen om me heen, kan ik nu misschien wel durven zeggen dat dit juist mijn talent is. Jezus wil mij gebruiken, zoals ik ben, om mensen een beetje duidelijkheid te geven over hoe het ‘echt’ bedoeld is?? Ik durf zo een dingen wel schrijven, maar ik durf ze niet uit te spreken omdat ik het een beetje hoogmoedig vind om uit te spreken…
  Tot slot wil ik nog zeggen dat ik door het geloof in Jezus Christus, de kracht en liefde van Hem ervaar als nooit tevoren. Dit allemaal door mezelf geen juk meer op te leggen wat met aardse en vleselijke doeleinden te maken heeft. ik leg me wel het juk van Jezus op omdat dit geestelijk en hemels is. Hierdoor leef ik vrij in Hem en wil ik alleen Hem dienen. Ik ervaar hier kracht en liefde in, die ik wil delen met mensen die moeilijkheden ervaren omdat ze ‘anders’ geaard zijn of omdat ze niet begrijpen hoe het komt dat mensen die anders zijn en toch ‘bekeerd’ zijn tot de Enige ware God Israels….

Leave a reply

Quote v.d. week

“I think my job is to make the grace of an invisible God, visible wherever I go.”

Vertaling: “Ik denk dat het mijn taak is om de genade van een onzichtbare God, zichtbaar te maken waar ik ook ga.”

Bron: Mindful Christianity Today