Monthly Archives: December 2014

Hoe kijk ik aan tegen homo’s?

Hoe kijk ik aan tegen homo’s?

Jezus ziet mensen niet als vertegenwoordigers van een bepaalde groep maar als unieke personen die geschapen zijn naar het beeld van God. De evangeliën beschrijven hoe Jezus mensen tegemoet treedt die door anderen liefst op afstand werden gehouden. Jezus trekt zich niets aan van algemeen aanvaarde omgangsvormen. Hij doorbreekt sociale barrières omdat voor Hem de individuele persoon belangrijk is. Dit moet in zijn tijd revolutionair zijn geweest!

Jezus en de Samaritanen
Jezus gaat op een andere manier om met Samaritanen. Joden die van Galilea naar Judea reisden, kozen een omweg om maar niet door het gebied van de Samaritanen te hoeven reizen. In Johannes 4 lezen we dat Jezus dat juist wel doet. Het is de bedoeling dat Hij daar een ontmoeting heeft. God heeft die ontmoeting gearrangeerd. Op een vreemd tijdstip, midden op de dag, ontmoet Hij een vrouw bij een put. Deze ene vrouw doet er voor Jezus toe.

Als Jezus bij een andere gelegenheid mensen oproept hun naaste lief te hebben als zichzelf, vraagt iemand: “wie is mijn naaste?” Jezus vertelt dan een verhaal waarin een Samaritaan de hoofdrol speelt. Jezus gaat hier zo ver dat Hij zich identificeert met een Samaritaan.

Jezus en de ‘zondaars’
De godsdienstige elite van zijn dagen keek neer op een groep die in de evangeliën wordt aangeduid als ‘tollenaars en zondaars’. Alsof we niet allemaal zondaars zijn. Als Jezus op doorreis is naar Jeruzalem, overnacht Hij in Jericho bij Zacheüs, een tollenaar. De mensen spreken er schande van. Ook hier zien we dat Jezus het in relatie treden met een enkeling belangrijker vindt dan zijn reputatie.
Wat ik bijzonder vind, is dat Jezus’ keuze om zondaars en tollenaars op te zoeken, niet betekent dat Hij Farizeeërs links laat liggen. Terwijl zij degenen waren die zich verhieven boven de “tollenaars en zondaars”. Jezus gaat eten bij Simon, de Farizeeër. Wij zouden dat misschien niet doen; wij kiezen voor de ene groep of de andere.

Vooroordelen
Hoe kijken grote groepen christenen aan tegen homo’s? Velen hebben een gereserveerde of soms zelfs veroordelende houding tegenover homo’s. En er bestaan nogal wat vooroordelen. “Homo’s leiden een promiscue leven.” “Homo’s zijn grotere zondaren dan anderen.” “Homo’s maken deel uit van een lobby die achter de schermen veel invloed heeft om veranderingen aan te brengen in de maatschappij.” “Homo’s staan niet open voor het evangelie.” “Homo’s staan vijandig tegenover christenen met een ‘orthodoxe’ visie.” Enzovoort.

Iemand van wie je houdt
De praktijk laat zien dat mensen vaak veranderen als iemand van wie ze houden of die ze goed kennen blijkt homo te zijn. Een eigen kind, een broer of zus, een goede vriend. Dan gaat het niet meer om een groep waar je een bepaald beeld van hebt maar om een mens die je na aan het hart ligt. Weg met vooroordelen! Bij sommigen zien we dat hun opvatting over wat de Bijbel over homoseksualiteit zegt, verandert. Wat bijna altijd verandert, is dat mensen milder worden.
In de kerk ligt het vaak moeilijker. Terwijl het Nieuwe Testament spreekt over de gemeente als geestelijke familie. Hoe zou het zijn om in relatie te treden met mensen van een groep tegenover wie we reserves ervaren? Hoe zou het zijn om te beginnen met onbevooroordeeld te luisteren naar de ander? Echt luisteren, zodat ons vooringenomen idee over de ander verdwijnt. De kerk zou een plaats mogen zijn waar mensen zich aan elkaar verbinden. In het besef dat we allen uniek en waardevol zijn, en door God geliefd.

Zonde?
“Maar hoe zit het dan met homoseksualiteit als zonde?” hoor ik christenen nu denken. Zijn we in het algemeen in de kerk niet teveel gefocust op zonde? Ik betwijfel of dit een gezonde benadering is. Ik pleit ervoor de focus te verleggen naar relaties. Relaties brengen leven tot stand. Heb oog voor de persoon in plaats van gericht te zijn op het idee dat hij of zij geholpen of veranderd moet worden. Ga ook niet boven hem of haar staan, we zijn gelijken. De ander zal zelf zijn of haar weg moeten vinden. Niet op basis van wat anderen hem of haar opleggen, maar door de innerlijke vernieuwing die God teweeg brengt. Krijgen mensen ruimte in onze kerken om leven, dat God in petto heeft, te ontdekken en te gaan ervaren? Brian Pengelly verwoordt dat goed in een Engelstalige filmpje; je vindt het hier. Hij vertelt ook welke rol christenen speelden in zijn zoektocht.

Relatie
Hoe kijk jij aan tegen homo’s? Leer ze kennen! Durf in relatie te treden met de persoon, wie het ook is, die God op je weg brengt! Misschien is dat de jongere in je kerk die onlangs uit de kast kwam. Of je homoseksuele buurman of collega die binnenkort gaat trouwen. Of de christen die vroeger in jouw kerk kwam en nu samenwoont met zijn vriend.

3 Responses to Hoe kijk ik aan tegen homo’s?

 1. Vanlede Jos says:

  U stelt zich de vraag of wij niet al te veel gefocust zijn op zonde als christen. Ik geloof dat het kruis toch in eerste instantie nodig was om het zondeprobleem op te lossen zodat Jezus ons het ware leven en zijn Geest zou kunnen geven. Het beeld dat u van Jezus’ houding schildert t.a.v. de Samaritaanse vrouw en andere gemarginaliseerde mensen in de joodse samenleving is onvolledig. Uiteindelijk moest de Samaritaanse vrouw toch ook tot de erkenning komen van de situatie waarin zij verkeerde. Jezus keurt haar ‘levensstijl’ absoluut niet goed. Hij wijst haar inderdaad niet af, maar zij komt uiteindelijk wel tot de erkenning dat Jezus de waarheid spreekt.
  Hetzelfde geldt trouwens voor de vrouw die beschuldigd wordt van overspel in Jh.8 Jezus’ laatste woorden: ga heen en zondig niet meer, zijn niet te missen. Jezus wijst deze vrouw inderdaad niet af, maar hij aanvaard haar levenswijze niet. Vervang deze overspelige vrouw in deze setting door een praktiserende homoseksueel en Jezus antwoord zal onverminderd hetzelfde blijven, ga heen en zondig niet meer… Het is te goedkoop om het conservatieve evangelicalisme te vereenzelvigen met Farizeïsme. Toegegeven, er is zeker veel misplaatste vooringenomenheid tegen homofilie, maar conservatief christen zijn betekent niet automatisch dat je een farizeeër bent.
  Als u een beeld wil neerzetten van Jezus Christus die zomaar iedereen ongeacht zijn levensstijl aanvaardt en daarmee een relatie wil aanknopen, dan vrees ik dat u een Jezus’ beeld naar uw eigen beeld en gelijkenis aan het creëren bent.
  Jezus echt kennen moet resulteren in een ‘getransformeerde levensstijl’ die overeenstemming met Gods wezen & karakter is. Wij zijn inderdaad geschapen om Gods beelddragers te zijn, zoals u terecht opmerkt. Uiteindelijk is de essentie van het christen zijn veranderd te worden naar het beeld van Jezus. (Gods beeld en afdruk van Zijn wezen) Dat is onze ware identiteit als vernieuwde mensen en niet onze ‘seksuele voorkeur’ zoals de maatschappij ons wil opdringen. Uiteindelijk zal ‘onze seksualiteit’ in Gods nieuwe hemel en Gods nieuwe aarde, de eindbestemming van Gods nieuwe mensheid in Jezus, zijn betekenis volledig verliezen. En daarom moet u zich toch eens de vraag stellen of uw onderneming om homoseksualiteit ‘aanvaardbaar’ te maken wel een plaats heeft Gods grote reddingsplan…

  • stefan says:

   Het beeld van eerst afleggen, dan is er een relatie met Jezus Christus mogelijk.
   Dit beeld heeft mij jaren tegengehouden om voor Jezus te kiezen.
   De getransformeerde levensstijl is begonnen toen ik een relatie met Jezus kreeg, Hij zocht mij en aanvaardde mij zoals ik was.

 2. Kees says:

  De hoofdzaak van dit artikel is wat mij betreft de eerlijke ontmoeting. Ik denk dat wij daar allemaal nog veel in kunnen groeien, ons leven lang.

  Als kind werd ik “kaaskop” genoemd, want ik woonde in een woonoord met allemaal bruine mensen en zelf hoorde ik bij de Hollanders: die konden zoveel kaas eten dat iemand uit Azië dat goed kon ruiken. Zo kwamen we aan onze bijnaam.

  Maar zelf ruiken we het niet! Mijn oom vatte dit onderscheid tussen mensen als volgt samen: “ze stinken zo anders dan wij”.

  Ik weet niet of ‘de kerk’ teveel op zonde gefocust is. Het is denk ik net als met lichaamsgeur. We reageren sterker als iets vreemd is voor onszelf en vermoedelijk speelt dat bij dit onderwerp ook erg mee.

  Misschien dat ik juist daarom het artikel aanbeveel. Inderdaad de Bijbel legt de focus bij goede relaties en het laat zien hoezeer Jezus echt de eerste op aarde is, die dat goed deed. Fijn dat Hij op aarde kwam. Goede Kerst!

Leave a reply

Quote v.d. week

“I think my job is to make the grace of an invisible God, visible wherever I go.”

Vertaling: “Ik denk dat het mijn taak is om de genade van een onzichtbare God, zichtbaar te maken waar ik ook ga.”

Bron: Mindful Christianity Today