Quote v.d. week

Quote v.d. week

“Once we deeply trust that we ourselves are precious in God’s eyes, we are able to recognize the preciousness of others and their unique places in God’s heart.” Henri Nouwen
Vertaling: “Als we eenmaal diep vertrouwen dat we zelf kostbaar zijn in Gods ogen, zijn we in staat om te herkennen dat (ook) anderen kostbaar zijn en een unieke plaats in Gods hart hebben.”
(2018, week 26)

“Jij bent zo kostbaar in mijn ogen,
zo waardevol, en ik houd zo veel van je.”
Woorden van God in Jesaja 43:4
(2018, week 25)

“People grow where they’re truly accepted, not where they’re merely informed.” Bob Goff
Vertaling: “Mensen groeien (geestelijk) waar ze echt worden geaccepteerd, niet waar ze enkel worden geïnformeerd.”
(2018, week 24)

“Een klein beetje oordeel in mijn hart geeft mensen meteen het gevoel dat ze afgewezen worden. Een klein beetje zuurdesem doortrekt het hele brood.” Gert Hutten
(2018, week 23)

“Imagine our neighborhoods and communities when love is the way.” Michael Curry
Vertaling: “Stel je onze buurten en gemeenschappen voor wanneer liefde de weg is.”
(2018, week 22)

“Ik vergeet jou nooit. Ik heb je in mijn handpalm gegrift.” Woorden van God in Jesaja 49:15-16
(2018, week 21)

“God has never looked in your mirror and wished He saw someone else.” Bob Goff
Vertaling: “God heeft nooit in je spiegel gekeken en gewenst dat hij iemand anders zag.”
(2018, week 20)

“I believe each person on earth expresses the image of God and has ultimate worth.” Philip Yancey
Vertaling: “Ik geloof dat elk persoon op aarde het beeld van God uitdrukt en zeer veel waarde heeft.”
(2018, week 19)

“Love recognizes no barriers. It jumps hurdles, leaps fences, penetrates walls to arrive at its destination full of hope.” Maya Angelou
“Liefde herkent geen barrières, ze neemt horden, springt over hekken, gaat door muren heen, om vol hoop aan te komen op haar bestemming.”
(2018, week 18)

“…de vreugde die de HEER u geeft, is uw kracht.” Nehemia 8:10 (NBV)
(2018, week 17)

“What’s the greater risk? Letting go of what people think – or letting go of how I feel, what I believe, and who I am?” Brené Brown
(Vrij) vertaald: “Wat is een groter risico? Loslaten wat mensen van me vinden – of loslaten hoe ik me voel, wat ik geloof en wie ik ben?”
(2018, week 16)

“Christians … have become more known for what we ‘re against than what we ‘re for. We become more known for who we have excluded than who we have embraced.” Shane Claiborne
Vrij vertaald: “Als Christenen … zijn we meer bekend geworden om waar we tegen zijn dan om waar we voor zijn. We zijn meer bekend geworden om wie we hebben uitgesloten dan om wie we hebben omarmd.”
(2018, week 15)

Pasen: “Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft.” Mattheüs 28:6
(NBV)
(2018, week 14)

“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.” C.S. Lewis
Vertaling: “Hij stierf niet voor mensen, maar voor ieder mens. Als ieder mens de enige mens was geweest die Hij had gemaakt, zou Hij niet minder hebben gedaan.”
(2018, week 13)

“One of the things I found is that the things we want to say for well-intentioned motives often cause more harm than good. People don’t need our words. They mainly need our presence, they need our love. And if you come in too quickly with explanations, you may do more harm than good.” Philip Yancey
(Vrije) vertaling: “Een van de dingen die ik ontdekt heb, is dat de dingen die we willen zeggen, ook als we
dat met goede bedoelingen doen, vaak meer kwaad doen dan goed. Mensen hebben onze woorden niet nodig. Ze hebben vooral onze aanwezigheid nodig, ze hebben onze liefde nodig. En als je te snel komt met uitleg, kun je meer kwaad dan goed doen.”
(2018, week 12)

“Moet je door het water gaan – ik ben bij je; of door rivieren – je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien.” Woorden van God – Jesaja 43:2 (NBV)
(2018, week 11)

“Empathy is the skill or ability to tap into our own experiences in order to connect with an experience someone is relating to us. Compassion is the willingness to be open to this process.” Brené Brown
Vertaling: “Empathie is de vaardigheid of het vermogen om onze eigen ervaringen aan te boren om verbinding te maken met een ervaring die iemand ons vertelt. Compassie (of meeleven) is de bereidheid om open te staan voor dit proces.”
(2018, week 10)

“Liefde. Je denkt dat je er iets over weet, maar in werkelijkheid ken je maar een piepklein stukje van een deel ervan.” Adrian Plass
(2018, week 9)

“Ik ontdekte dat ik minder en minder te zeggen had, tot ik uiteindelijk stil werd en begon te luisteren. En in die stilte hoorde ik de stem van God.” Sören Kierkegaard
(2018, week 8)

“Een vogel zingt niet omdat hij een antwoord heeft, maar omdat hij een lied heeft.” Joan Walsh Anglund
(2018, week 7)

“Luister goed!
Eet honing, want dat is lekker en gezond.
Net zoals honing goed is voor je lichaam,
zo is wijsheid goed voor je leven.”
Spreuken 24:13-14a (BGT)
(2018, week 6)

“Laat de keuzes in je leven
een weerspiegeling zijn van je hoop,
niet van je angsten.”
Nelson Mandela
(2018, week 5)

“Love is to recognize that the other person is a person, is precious, is important and has value.” Jean Vanier
Vertaling: “Liefde is erkennen dat de andere persoon een persoon is, dat hij kostbaar is, belangrijk is en waarde heeft.”
(2018, week 4)

“Nothing you can do
Could make Him love you more
And nothing that you’ve done
Could make Him close the door.”
“En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed verandert daar iets aan.”
Uit: “Before the World Began”, Hillsongs Publishing, Russell Fragar.
Nederlandse vertaling: Opwekkingsliederen 599 “Nog voordat je bestond”, Mireille Schaart.
(2018, week 3)

“A community which refuses to welcome – whether through fear, weariness, insecurity, a desire to cling to comfort, or just because it is fed up with visitors – is dying spiritually.” Jean Vanier
Vertaling: “Een gemeenschap die weigert te verwelkomen – of dat nu voortkomt uit angst, vermoeidheid, onzekerheid, een verlangen om zich vast te klampen aan gemak, of gewoon omdat men genoeg heeft van bezoekers – sterft geestelijk.”
(2018, week 2)

“God geeft mensen nieuwe hoop en verwachting. En ik bid dat Hij jullie zal vullen met pure blijdschap en vrede door jullie geloof.” Rom. 15:13 (BasisBijbel)
(2018, week 1)

“The Son of God became a man to enable men to become sons of God.” C.S. Lewis
Vertaling: “De Zoon van God werd mens om mensen in staat te stellen zonen van God te worden.”
(2017, week 52)

“Duisternis kan geen duisternis verdrijven, enkel het licht is daartoe in staat. Haat kan geen haat verdrijven, enkel de liefde is daartoe in staat.” Martin Luther King
(2017, week 51)

“Optimism and hope are radically different attitudes. Optimism is the expectation that things – the weather, human relationship, the economy, the political situation, and so on – will get better. Hope is trust that God will fulfil God’s promises to us in a way that leads us to true freedom.” Henri Nouwen
Vertaling: “Optimisme en hoop zijn radicaal verschillende houdingen. Optimisme is de verwachting dat dingen – het weer, menselijke relaties, de economie, de politieke situatie enzovoort – beter zullen worden. Hoop is vertrouwen dat God zijn beloften aan ons zal vervullen op een manier die ons naar ware vrijheid leidt.”
(2017, week 50)

“Advent is the season when we remember how Jesus put on flesh and moved into the neighborhood.”
Vrij vertaald: “Advent is de periode waarin we ons herinneren hoe Jezus mens werd en in onze buurt kwam wonen.”
Common Prayer, Shane Claiborne, Jonathan Wilson-Hartgrove
(2017, week 49)

“Al ken ik de weg niet die God met mij gaat, ik ken wel mijn Gids.” Maarten Luther
(2017, week 48)

“Laat mij in de morgen uw liefde horen,
in u stel ik mijn vertrouwen,
wijs mij de weg die ik gaan moet,
mijn ziel verlangt naar u.”
Psalm 143:8 (NBV)
(2017, week 47)

“Ik hoef mezelf niet te beoordelen op basis van wat mensen van mij denken. We kunnen te gevoelig zijn voor hoe anderen over ons denken. Er bestaat zoiets als ‘heilige onverschilligheid’. Er is moed voor nodig om deze weg in te slaan.” Uit: “Levenslessen”
(2017, week 46)

“Empathy is the skill or ability to tap into our own experiences in order to connect with an experience someone is relating to us. Compassion is the willingness to be open to this process.” Brené Brown
Vertaling: “Empathie is de vaardigheid of het vermogen onze eigen ervaringen aan te boren om ons te verbinden met een ervaring die iemand ons vertelt. Compassie is de bereidheid om open te staan voor dit proces.”
(2017, week 45)

“To live by grace means to acknowledge my whole life story, the light side and the dark. In admitting my shadow side I learn who I am and what God’s grace means.” Brennan Manning
Vertaling: “Door genade leven betekent mijn complete levensverhaal erkennen, de lichte en de donkere kant. Door mijn schaduwzijde toe te geven leer ik wie ik ben en wat Gods genade betekent.”
(2017, week 44)

“Church!” she cried. “Why would I ever go there? I was already feeling terrible about myself. They’d just make me feel worse.” Philip Yancey
Vertaling: “De kerk” riep ze uit. “Waarom zou ik daar ooit naar toe gaan? Ik voelde me al zo slecht over mezelf. Zij maken dat ik me nog slechter voel.”
(2017, week 43)

“We moeten aanvaarden dat God ons veel meer liefheeft dan we denken.” Jean Lafrance
(2017, week 42)

“Blessed are those who can’t breathe inside a church because of the pain it has caused, for God will meet them elsewhere.” Steve Wiens
Vertaling: “Gezegend zijn degenen die niet kunnen ademen binnen een kerk vanwege de pijn die zij veroorzaakt heeft, want God zal hen op een andere plaats ontmoeten.”
(2017, week 41)

“Nadat ik in een boek had geschreven over mijn vriendschap met Mel White, een voormalige ghostwriter voor beroemde christenen die nu een prominente homoactivist is, kreeg ik een aantal brieven waarin ik werd veroordeeld vanwege het aanhouden van die vriendschap. ‘Hoe kunt u in vredesnaam met zo’n zondaar bevriend blijven?’ wilden de briefschrijvers weten. Ik heb goed over die vraag nagedacht en een aantal antwoorden bedacht, waarvan ik denk dat die bijbels zijn. Het bondigste antwoord is echter de tegenvraag: ‘Hoe kan Mel White in vredesnaam bevriend blijven met een zondaar als ik?'” Philip Yancey
(2017, week 40)

“…Wat je van buiten ziet, is niet belangrijk. Daar kijken mensen altijd het eerst naar, maar ik let erop hoe een mens van binnen is.” (Dit is wat God zegt tegen Samuël in 1 Samuël 16:7. De vertaling is de BGT.)
(2017, week 39)

“Zelfafwijzing is de grootste vijand van het geestelijk leven. Het gaat in tegen de heilige stem, die tegen ons zegt: ‘Je bent mijn geliefde’.” Henri Nouwen
(2017, week 38)

“Grace is the most perplexing, powerful force in the universe, and, I believe, the only hope for our twisted, violent planet.” Philip Yancey
Vertaling: “Genade is de meest verbazingwekkende, sterke kracht in het universum, en, ik geloof, de enige hoop voor onze verwrongen, gewelddadige planeet.”
(2017, week 37)

“Als mijn geloofsgemeenschap niet een ruimte biedt waar mijn vragen worden gehoord, waar moet ik dan zoeken?” Tekst uit Askea Parochie, Carlow, Ierland (Bethesda magazine, Jaargang 28, nr. 4, pag. 15)
(2017, week 36)

“God, help me to see others not as my enemies or as ungodly but rather as thirsty people. And give me the courage and compassion to offer your Living Water, which alone quenches deep thirst.” Philip Yancey
Vertaling: “God, help me om anderen niet te zien als mijn vijanden of als goddeloos, maar als dorstige mensen. En geef me de moed en de compassie om uw levende water aan te bieden, dat alleen de diepe dorst kan lessen.”
(2017, week 35)

“Wij (als christenen) moeten ermee ophouden onszelf te zien als degenen die veiligheid en een schuilplaats kunnen bieden als mensen maar naar ons toe zouden komen. In plaats daarvan moeten we ons heroriënteren om mensen te zijn bij wie anderen zich echt, totaal en onvoorwaardelijk geliefd voelen.” Kevin Bain
(2017, week 34)

“God is niet tegen jou, Hij is voor jou!” (naar Romeinen 8:31-39)
(2017, week 32)

“De basis van het menselijk bestaan is dat wij, ieder afzonderlijk, geliefd zijn.” Henri Nouwen
(2017, week 28)

“Wat is het jammer dat God vaak … wordt voorgesteld als een moralistische God. Dat vind ik een drama voor het Evangelie.” Arie de Rover. Bron: “Maakbaarheidsgeloof is een drama voor het Evangelie” (CIP)
(2017, week 27)

“Wanneer luisteren om te reageren overgaat in luisteren om te begrijpen ontstaat er echt contact.” Onbekend
(2017, week 26)

“…wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen.” Jezus (Johannes 4:14)
(2017, week 25)

“Ben je vermoeid? Uitgeput? Heb je het helemaal gehad met religie? Kom dan naar Mij. Ga met Mij op pad en Ik geef je je leven terug. Ik zal je laten zien wat echte rust is. Ga met Mij mee en volg mijn voorbeeld, dan doen we het samen. Leer het ongedwongen ritme van barmhartigheid. Ik laat je niets doen dat te moeilijk voor je is of niet bij je past. Blijf bij Mij en Ik leer je vrij en licht door het leven te gaan.” Mattheüs 11:28-30 Vertaling van Eugene Peterson in The Message
(2017, week 24)

Pinksteren: “De Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.” Uit: Opwekkingsliederen 167
(2017, week 23)

“Vriendelijke woorden geven mensen kracht om te leven.” Spreuken 15:4 BGT
(2017, week 22)

“God loves each of us as if there were only one of us.” Augustinus
Vertaling: “God heeft ieder van ons lief alsof er maar een van ons was.”
(2017, week 21)

“If we can share our story with someone who responds with empathy and understanding, shame can’t survive.” Brené Brown
Vertaling: “Als we ons verhaal kunnen delen met iemand die reageert met empathie en begrip, dan kan schaamte niet overleven.”
(2017, week 20)

“Help people discover that they are more beautiful than they dare believe.” Jean Vanier
Vertaling: “Help mensen ontdekken dat ze mooier zijn dan ze durven geloven.”
(2017, week 19)

“Alleen dat wat vanuit je hart komt, kan een ander hart raken.” Monnik Thaddeus van Vitovnica
(2017, week 18)

“I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.” Maya Angelou
Vertaling: “Ik heb geleerd dat mensen zullen vergeten wat je zei, mensen zullen vergeten wat je deed, maar mensen zullen nooit vergeten wat je hen liet voelen.”
(2017, week 17)

God geeft ons hoop. Naar Romeinen 15:13
(2017, week 16)

Breng dank aan de Eeuwige,
breng dank aan de Heilige,
breng dank aan onze Vader
die ons Jezus zond.

Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk,
zegt de arme: ik ben rijk,
om wat de Here heeft gedaan voor ons.
Breng dank.

Opwekking, lied 331
(2017, week 15)

“…vergeet niet om mensen met open armen te ontvangen.” Uit Hebr. 13:1 BGT
(2017, week 14)

“Want dit hebt u gezegd:
‘Ik zal je de weg wijzen die je moet gaan.
Ik zal je raad geven,
ik zal voor je zorgen.’” Psalm 32:8 (BGT)
(2017, week 13)

“Moralisme zegt: als jij je best doet, zal je de gunst van mensen en van God winnen. Genade zegt: wees echt, durf naar jezelf te kijken, want je bent geliefd.”
Uit het artikel “Moralisme versus genade (3) – Verhaal”
(2017, week 12)

“Empathy is simply listening, holding space, withholding judgment, emotionally connecting, and communicating that incredibly healing message of ‘you’re not alone’.” Brené Brown
Vertaling: “Empathie is eenvoudigweg luisteren, ruimte bieden, geen oordeel geven, op emotioneel vlak de verbinding aangaan, en die ongelooflijk helende boodschap communiceren: ‘je bent niet alleen’.
(2017, week 11)

“In the stories of extravagant grace given to us by Jesus, there are no loopholes disqualifying us from God’s love.” Philip Yancey
Vertaling: “In de verhalen over overdadige genade, ons gegeven door Jezus, zijn er geen achterpoortjes die ons uitsluiten van Gods liefde.”
(2017, week 10)

“Mensen zijn geen issue.”
Gedachte uit het artikel “Ben ik een issue?”
(2017, week 9)

“Mensen die voor Liefde durven te kiezen – waar haat en angst heersen – zijn mensen die de wereld hoop geven.” Henri Nouwen
(2017, week 8)

“Pastoraat betekent in een geest van openheid en kwetsbaarheid naast (niet boven) mensen durven te gaan staan.”
Uit het artikel: “Anders geaard: gedachten naar aanleiding van de bisschoppensynode”
(2017, week 7)

“The ache for home lives in all of us, the safe place where we can go as we are and not be questioned.” Maya Angelou
Vertaling: “Het verlangen naar thuis leeft in ons allemaal; een veilige plek waar we naartoe kunnen gaan zoals we zijn en waar we niet in twijfel worden getrokken.”
(2017, week 6)

“Jezus ziet mensen niet als vertegenwoordigers van een bepaalde groep maar als unieke personen die geschapen zijn naar het beeld van God.”
Uit het artikel “Hoe kijk ik aan tegen homo’s?”
(2017, week 5)

“Barmhartigheid wil ik, geen offers.”
Woorden van God (O.T.) die Jezus aanhaalt (Matteüs 9:13).
(2017, week 4)

“Dit is waar Gods Koninkrijk op lijkt: een groep outcasts en excentriekelingen die rond een tafel samenkomen, niet omdat ze rijk of waardig of goed zijn, maar omdat ze honger hebben, omdat ze ja hebben gezegd. En er is altijd plaats voor meer.” Rachel Held Evans
(2017, week 3)

“Verbondenheid is de energie die ontstaat tussen mensen wanneer zij zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen; wanneer ze zonder te oordelen en beoordeeld te worden kunnen geven en ontvangen.” Brené Brown
(2017, week 2)

“De Heer zij voor u om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zij achter u om u in de armen te sluiten en om u te beschermen voor gevaar.
De Heer zij onder u om u op te vangen als u dreigt te vallen.
De Heer zij in u om u te troosten wanneer u verdriet hebt.
De Heer zij om u heen als een beschermende muur, als anderen over u heen vallen.
De Heer zij boven u om u te zegenen.
Zo zegene u de almachtige God, vandaag, morgen, en tot in eeuwigheid. Amen.”
St. Patrick
(2017, week 1)

“The Son of God became a man to enable men to become sons of God.” C. S. Lewis”
Vertaling: “De Zoon van God werd een mens om het voor mensen mogelijk te maken zonen van God te worden.”
(2016, week 52)

“De geschiedenis van kerst maakt duidelijk dat mensen van wie je het niet verwacht op de eerste rij zitten.”
Uit het artikel “Kerst: feest voor buitenbeentjes”
(2016, week 51)

“Wij zijn pas echt vrij in deze wereld als wij willen horen wie wij naar waarheid zijn: geliefde mensen.” Henri Nouwen
(2016, week 50)

“God schaamt zich niet voor de geringheid van de mens en de omgeving waarin deze leeft. Hij gaat er middenin staan, verkiest een mens tot Zijn instrument en doet wonderen daar, waar wij ze het minst verwachten. Waar de mensen zeggen ‘verloren’ – daar zegt Hij ‘gevonden’; waar de mensen zeggen ‘geoordeeld’ – daar zegt Hij ‘gered’; waar de mensen zeggen ‘nee’ – daar zegt Hij ‘ja’. Waar de mensen de blik onverschillig of hoogmoedig afwenden, daar straalt uit Zijn ogen een liefde, die nergens haar gelijke vindt.” Dietrich Bonhoeffer
(2016, week 49)

“God ziet om naar jou! God ontfermt zich over jou! Jezus is Immanuel: God met ons!”
Uit het artikel “Advent”
(2016, week 48)

“Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.”
Psalm 139:14
(2016, week 47)

“Ik schenk je deze vier woorden: Ik geloof in jou!” Blaise Pascal
(2016, week 46)

“‘Herinner me wie ik ben.’ Geliefd.”
Jason Gray, “Remind me who I am”.
(2016, week 45)

“Buitensporig – door en door – waanzinnig veel – grenzeloos – zo houdt God van ons.” Uit: Adrian Plass, De groeipijnen van Adrian Plass, p.77.
(2016, week 44)

“Je kunt het gevoel hebben dat anderen je in een keurslijf duwen. Je moet dit en je moet dat. God is in de eerste plaats in jou als persoon geïnteresseerd en wil graag een relatie met je. God wil je de weg wijzen, dit gebeurt van binnenuit en niet door druk van buitenaf.” Uit: “Mensen hebben ruimte nodig” (zie archief: november 2015).
(2016, week 43)

“Weet dat God van je houdt en je graag ziet. Aanvaard jezelf. Heb respect voor jezelf als de unieke en waardevolle persoon die je bent.”
Uit het artikel “Jong, niet hetero” (zie archief: mei 2014)
(2016, week 42)

“Durf te accepteren dat jij uitverkoren bent tot Gods geliefde. Deze verkiezing is de rots waarop je je levenshuis mag bouwen. Verlies je haar uit het oog, dan kom je in de verleiding jezelf af te wijzen en zul je nooit in staat zijn als de geliefde te leven.” Henri Nouwen
(2016, week 41)

“When you are tempted to wonder if God still loves you, remember Jesus.” Tim Keller
Vertaling: “Wanneer u in de verleiding komt u af te vragen of God nog steeds van u houdt, denk dan aan Jezus.”
(2016, week 40)

“Van oudsher is God een schuilplaats,
Zijn armen dragen u voor eeuwig.”
Deut. 33:27
(2016, week 39)

“What would it take for church to become known as a place where grace is ‘on tap’? Philip Yancey
Vertaling: “Wat is er nodig voor de kerk om bekend te worden als een plaats waar genade ‘op tap’ verkrijgbaar is.“
(2016, week 38)

“Door tijd te nemen om te luisteren kan voorkomen worden dat we een goedkope of moralistische boodschap gaan brengen. Christenen zijn niet geroepen om elkaar of anderen in een bepaalde richting te duwen maar om te laten zien wie God is en wil zijn voor de ander.” Uit het artikel ‘Luisteren’
(2016, week 37)

“Of one hundred men, one will read the Bible; the ninety-nine will read the Christian.” Dwight L. Moody
Vertaling: “Van de honderd mensen zal er een de Bijbel lezen; de 99 anderen zullen de christen lezen.”
(2016, week 36)

“We must not use the Bible as a sort of encyclopedia out of which texts can be taken for use as weapons.” C.S. Lewis
Vertaling: “We moeten de Bijbel niet gebruiken als een soort encyclopedie waaruit teksten kunnen worden gehaald om te gebruiken als wapens.”
(2016, week 35)

“Often, it seems, we’re [Christians] perceived more as guilt dispensers than as grace dispensers.” Philip Yancey
Vrij vertaald: “Vaak lijkt het dat wij [christenen] meer gezien worden als mensen die schuld verspreiden dan als mensen die genade verspreiden.”
(2016, week 34)

“God is an artist and painted the world in full color – each person with a unique DNA, fingerprint and smile. God loves unity – but unity is different than uniformity. It exists in contrast. It is about harmony not homogeneity.“ Shane Claiborne
Vertaling: “God is een artiest en schilderde de wereld in fullcolour – elk persoon met een uniek DNA, een unieke vingerafdruk en een unieke glimlach. God houdt van eenheid – maar eenheid is iets anders dan uniformiteit. Het bestaat in tegenstelling. Het gaat over harmonie niet over volkomen gelijkheid.”
(2016, week 33)

“No one learns to love by trying. You learn to love because someone has loved you.” Tim Keller
Vertaling: “Niemand leert liefhebben door het te proberen. Je leert liefhebben omdat iemand jou heeft liefgehad.”
(2016, week 32)

“Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.”
I Joh. 4:16 (NBV)
(2016, week 29)

“De vraag is niet: ‘Hoe moet ik God vinden?’ maar ‘Hoe moet ik mij door Hem laten vinden?’ De vraag is niet: ‘Hoe moet ik God leren kennen?’ maar ‘Hoe moet ik mij door God laten kennen?’ De vraag is niet: ‘Hoe moet ik God liefhebben?’ maar ‘Hoe moet ik mezelf door God laten liefhebben?’“ Uit: Eindelijk thuis – Henri Nouwen
(2016, week 28)

“Onreligieuze mensen werden steevast aangetrokken door Jezus’ onderwijs. Terwijl de Bijbelgelovige, religieuze mensen van die dagen zich eraan stoorden.” Tim Keller
(2016, week 27)

“If you want to grow in love, the way to do it is not likely going to be by attending more Bible studies or prayer meetings; it will happen by getting close to people who are not like you.” Lee Beach
Vrij vertaald: “Groeien in liefde, hoe doe je dat? Waarschijnlijk niet door meer Bijbelstudies en bidstondes bij te wonen, maar door in contact te komen met mensen die niet zijn zoals jij.”
(2016, week 26)

“Leven van genade betekent dat jij altijd van waarde bent en blijft, ongeacht je tegenprestaties”.
Arie de Rover, Leven na de genadeklap, p. 82.
(2016, week 25)

“Genade wint.”
(2016, week 24)

“Het is fijn als iemand precies het goede zegt.
Goede woorden op het juiste moment zijn geweldig!”
Spreuken 15:23 (BGT)
(2016, week 23)

“De eerste dienst, die in de gemeenschap de een aan de ander moet bewijzen, bestaat daarin, dat hij naar die ander luistert. Zoals de liefde tot God ermee begint, dat wij naar Zijn Woord luisteren, zo begint de liefde tot de broeder ermee, dat wij leren naar hem te luisteren.”
Dietrich Bonhoeffer
(2016, week 22)

“Jezus doorbreekt sociale codes omdat Hij bewogen is met het individu.”
Uit de workshop “Jezus houdt van holebi’s: observaties in de evangeliën”.
(2016, week 21)

“U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’.”
Paulus in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 8, vers 15
(2016, week 20)

“Every stereotype can be broken with a face, and every face has a story.”
Andrew Marin
Vrij vertaald: “Elk stereotype kan doorbroken worden met een gezicht, en achter elk gezicht zit een verhaal.”
(2016, week 19)

“En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’”
Jezus in Mattheüs 28:20
(2016, week 18)

“Oordelen maakt blind, maar de liefde maakt ziende. Bij het oordelen ben ik blind ten aanzien van mijn eigen slechtheid en ten aanzien van de genade die de ander geldt.”
Dietrich Bonhoeffer
(2016, week 17)

“Love the sinner, hate the sin.
“Heb de zondaar lief, maar haat de zonde.
(2016, week 16)

“Genade betekent dat we niets kunnen doen waardoor God ons meer zal gaan liefhebben en dat we niets kunnen doen waardoor God minder van ons gaat houden.”
Philip Yancey
(2016, week 15)

“Het mooie aan luisteren is dat degene naar wie je luistert zich erkend begint te voelen, en zichzelf en zijn eigen verhaal meer serieus gaat nemen. Luisteren is een soort geestelijke gastvrijheid. Je biedt de ander vriendschap aan, dieper zelfinzicht, en het vermogen om samen stil te zijn.”
Henri Nouwen
(2016, week 14)

“Niets kan ons scheiden van Gods liefde.”
– naar Romeinen 8:35-38
(2016, week 13)

“For Jesus, the person was more important than any category or label.”
Philip Yancey
Vertaling: “Voor Jezus was de persoon belangrijker dan welke categorie of welk label ook”.
(2016, week 12)

“Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel van je.”
Woorden van God, uit Jesaja 43:4
(2016, week 11)

“De vraag waar het in wezen om gaat is niet: ‘Wat kan ik de ander aanbieden?’, maar: ‘Wie kan ik voor de ander zijn?’”
Henri Nouwen
(2016, week 10)

“Spreken is zilver, luisteren is goud.”
(2016, week 9)

“Een keer heeft een persoon mij, om te provoceren, gevraagd of ik homoseksualiteit goedkeur. Ik antwoordde met de vraag: ‘Zeg me: als God naar een homo kijkt, keurt hij zijn of haar bestaan dan goed met liefde of verwerpt hij die persoon dan, door hem of haar te veroordelen?'”
Paus Franciscus
(2016, week 8)

“Heer, maak mij een instrument van uw vrede.”
Franciscus van Assisi
(2016, week 7)

“Genade heet welkom.”
(2016, week 6)

“Many people are looking for an ear that will listen. They do not find it among Christians, because these Christians are talking when they should be listening.”
Dietrich Bonhoeffer
“Veel mensen zijn op zoek naar een luisterend oor. Ze vinden het niet onder christenen, want deze christenen spreken wanneer ze zouden moeten luisteren.”
(2016, week 5)

“We bouwen te veel muren en te weinig bruggen.”
Isaac Newton
(2016, week 4)

“Het is aan God om te oordelen; het is aan de Heilige Geest om te overtuigen; en het is aan mij om lief te hebben”.
Billy Graham
(2016, week 3)

“It’s time to pay more attention to living out what we believe instead of always trying to say it.” Andrew Marin
Vrij vertaald: Laat door je manier van leven zien wat je gelooft in plaats van het altijd proberen uit te leggen.
(2016, week 2)

“Macht in de kerk is het vasthouden van standpunten, en het proberen te winnen van anderen… Liefde in de geloofsgemeenschap is het vasthouden van mensen, en ze laten delen in de genade van God.” Henk Medema
Uit: Machtsdiscussie over seksuele relatie
(2016, week 1)

Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.
Jer. 29:11 (NBG)
(2015 week 53)

“Immanuel, God verbindt zich met mij en ik verbind mij met de ander.”
Corrie Sleebos
(2015 week 52)

“De boodschap van Jezus is niet: ‘Je bent welkom bij God op voorwaarde dat…’, maar: ‘je bent welkom bij God’.”
Uit de workshop “Jezus houdt van holebi’s”.
(2015 week 51)

Jezus is Immanuel:
God met ons.
(2015 week 50)

ADVENT
Is het donker om je heen?
Blijf verwachten.
Want God ziet naar je om!
(2015 week 49)

different = anders
different = uniek
“Ik ben niet alleen anders dan anderen, ik ben vooral uniek!”
(2015 week 48)

“Oneindig geliefd … zoals ik ben! Niet zoals ik ooit zal zijn, of zou kunnen zijn, of had kunnen zijn, maar precies zoals ik op dit moment ben! Zo heeft God mij lief.”
Elizabeth Sherrill
(2015 week 47)

Heeft jouw jeugdgroep een kast?
(2015 week 46)

Quote v.d. week

“I think my job is to make the grace of an invisible God, visible wherever I go.”

Vertaling: “Ik denk dat het mijn taak is om de genade van een onzichtbare God, zichtbaar te maken waar ik ook ga.”

Bron: Mindful Christianity Today